Overslaan en naar de inhoud gaan

ARTIKEL 1 – DOEL VAN HET REGLEMENT

Dit reglement bepaalt alle modaliteiten voor de Decathlon wedstrijd. De Decathlon wedstrijd (hierna «de Wed­strijd» genoemd) wordt door de naamloze vennootschap Puratos (hierna «de Organisator» genoemd) georganiseerd, met maatschappelijke zetel Industrialaan 25 te 1702 Dilbeek, KBO nr. 0438.632.416 en maakt de totale overeenkomst tus­sen de partijen uit.


ARTIKEL 2 – WEDSTRIJDPRIJS

De winnaars zullen de volgende prijs winnen:

  • 2 bons van Decathlon ter waarde van 150€ per week en dit gedurende 6 weken. Er zijn 12 bons in totaal te winnen. 

Elke winnaar zal 1 bon van Decathlon ter waarde van 150€ in ontvangst mogen nemen.

De Organisator behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.     
 

ARTIKEL 3 – DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

Elke natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in België, minstens 18 jaar oud is en zijn aankopen doet in één van de deelnemende bakkerijen kan aan de Wedstrijd deelnemen.

Het personeel van communicatiebureau, onderaannemer van de Organisator verantwoordelijk voor de praktische details van de Wedstrijd, de deelnemende bakkerijen en hun personeel en alle personen die deel uitmaken van de organisatie van de Wedstrijd, zijn uitgesloten van elke deelname.

Indien een minderjarige zou deelgenomen hebben aan de Wedstrijd, ondanks het feit dat dit verboden is, en indien deze een prijs zou gewonnen hebben, dan kan deze prijs hem niet toegekend worden. Deze zal, mits voorafgaand akkoord van de Organisator, overgedragen worden aan de ouders of één van de legale voogden. Het in ontvangst nemen van de prijs, in het laatste geval, is geldig bij bevestiging van de deelname van de minderjarige aan de Wedstrijd en bij aanvaarding van het huidige reglement, waarvan ze deel zullen uitmaken met hun eigen naam, in plaats van de minderjarige. Indien zij dit niet aanvaarden, zal de prijs aan een andere deelnemer uitgereikt worden.

ARTIKEL 4 – ALGEMENE OPBOUW VAN DE WEDSTRIJD

De Wedstrijd beantwoordt aan het huidige reglement.

Per aankoop van 1 (één) Vita+ brood bij de deelnemende ambachtelijke bakker, krijgt de consument 1 (één) flyer met een unieke code van de ambachtelijke bakker

Met de unieke code, kan de Deelnemer één (1) van de prijzen winnen, mits de volgende acties te ondernemen: 

  • Registratie van de unieke code op de website www.vita-plus.be. Elke unieke code is bestemd voor éénmalig gebruik, dit wil zeggen dat er slechts één keer kan deelgenomen worden met deze code. Elke Deelnemer moet dus bij elke nieuwe deelname een nieuwe unieke Vita+ code invoeren.
  • Beantwoorden van de wedstrijdvraag en schiftingsvraag.
  • Invullen van persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres).

Een wedstrijddeelname wordt als geldig beschouwd indien de persoonsgegevens zijn ingevuld en de code, de wedstrijdvraag, de schiftingsvraag ingevuld zijn; de persoonsgegevens moeten correct, leesbaar en duidelijk zijn. In geval van twijfel beslist de Organisator autonoom en naar eigen inzicht of een deelname als geldig wordt aanvaard.    
Elke week zullen er 2 winnaars zijn, en die zullen telkens bekend gemaakt worden op maandag via sociale media. De winnaars zullen persoonlijk gecontacteerd worden via e-mail of per telefoon.


ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE WEDSTRIJD

De deelname aan de wedstrijd is open van 1 maart 2024 tot en met 14 april 2024.

 

ARTIKEL 6 – VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

Artikel 6.1 – Wedstrijdverloop

Per aankoop van 1 (één) Vitabrood bij de deelnemende bakker, krijgt de consument 1 (één) flyer met een unieke code.

Om deel te nemen moet de consument de acties vermeld in artikel 4 van dit reglement ondernemen.

Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteert de deelnemer het wedstrijdreglement. Het reglement is te consulteren via www.vita-plus.be.   
Een deelnemer mag meerdere keren deelnemen aan de Wedstrijd door meerdere geldige unieke codes in te geven op www.vita-plus.be. De deelnemer kan wel maximum 1 (één) maal deelnemen per aankoop van 1 (één) Vita+brood en één deelnemer kan maximaal één maal winnen.


Artikel 6.2 – Communicatie betreffende de Wedstrijd

Het is van essentieel belang dat het geregistreerde telefoon/gsm nummer of e-mailadres actief is, namelijk dat het effectief gebruikt wordt door de deelnemer, zodat de Organisator contact met hem of haar kan opnemen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van hun persoonlijke gegevens.

De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien haar communicatie niet zou aankomen bij de Deelnemer, doordat het telefoon/gsm nummer of e-mailadres niet meer actief is, doordat de boodschappen van de Organisator beschouwd worden als ongewenst, door elke andere technische reden zonder toedoen van de Organisator, betreffende de mailbox van de deelnemer en/of zijn of haar internetverbinding.


Artikel 6.3 – Aanduiding van de winnaar


•    De Deelnemer die houder is van een unieke code die verbonden is aan een prijs en die de wedstrijdvraag en schiftingsvraag correct beantwoordde, wint de aan de unieke code verbonden prijs.   
•    De winnaars worden op de hoogte gebracht via een e-mail of per telefoon.   
•    De winnaars krijgen hun prijs per post toegezonden. De Organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van de prijs tijdens verzending.

De organisator behoudt zich het recht een nieuwe winnaar aan te duiden als een winnaar niet kan worden bereikt binnen een redelijke termijn. 
Elke deelnemer kan slechts één maal winnen. 
De Organisator zal geen communicatie versturen naar de verliezers..


ARTIKEL 7 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

Puratos behandelt de persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld door de deelnemers naar aanleiding van hun deelname aan de Wedstrijd. Deze laatste zal de enige verantwoordelijke verwerker zijn.

De persoonsgegevens van de deelnemers zullen conform de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevenswet en conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy en de bepalingen van de wet van 11 maart 2003 met betrekking tot bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, verwerkt worden.

Elke deelnemer kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag geadresseerd aan Puratos Belux, Industrialaan 25, Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden, of via email aan info@puratos.be inzage krijgen in de persoonsgegevens, en in voorkomend geval, de verbetering en/of verwijdering van onjuiste, onvolledige en/of niet relevante gegevens be­komen.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om in rechtstreeks contact te treden met de betrokken per­sonen om zo een goed verloop van de Wedstrijd te garanderen en hun de prijs op een efficiënte manier toe te kennen binnen de afgesproken termijn. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om statistische studies uit te voeren.

Indien de deelnemer expliciet aangeduid heeft, via het inschrijvingsformulier, dat zijn gegevens gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden, zoals het ontvangen van e-mails met relevante informatie over de producten en diensten van de Organisator, mag deze laatste de gegevens van de deelnemer ook gebruiken voor deze objectieven. De deelnemer heeft echter het recht, om op elk ogenblik, deze toestemming in te trekken. Dit kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag, geadresseerd aan Puratos Belux, Industrialaan 25, Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden, of via email aan info@puratos.be.

De deelnemer aan de Wedstrijd geeft overigens uitdrukkelijk het recht aan de Organisator om zijn naam te gebruiken voor promotionele doeleinden wat betreft de Wedstrijd en, als het geval zich voordoet, eveneens voor genomen foto’s tijdens de pri­jsuitreiking, zonder dat hun hiervoor een recht tot betaling wordt toegekend, één of ander recht of voordeel afgezien van de toegekende prijs.

 

Indien de deelnemer expliciet aangeduid heeft, via het inschrijvingsformulier, dat zijn gegevens gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden, zoals het ontvangen van e-mails met relevante informatie over de producten en diensten van de Organisator, mag deze laatste de gegevens van de deelnemer ook gebruiken voor deze objectieven. De deelnemer heeft echter het recht, om op elk ogenblik, deze toestemming in te trekken. Dit kan gratis en op eenvoudig geschreven vraag, geadresseerd aan Puratos Belux, Industrialaan 25, Zone Maalbeek, 1702 Groot-Bijgaarden, of via email aan info@puratos.be.

De deelnemer aan de Wedstrijd geeft overigens uitdrukkelijk het recht aan de Organisator om zijn naam te gebruiken voor promotionele doeleinden wat betreft de Wedstrijd en, als het geval zich voordoet, eveneens voor genomen foto’s tijdens de pri­jsuitreiking, zonder dat hun hiervoor een recht tot betaling wordt toegekend, één of ander recht of voordeel afgezien van de toegekende prijs.


ARTIKEL 8 – VERANTWOORDELIJKHEID

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een adreswijziging van de deelne­mer na deelname in de Wedstrijd. De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden ge­houden voor de foutieve inbreng van de verschafte gegevens van de deelnemers, zijnde een foutief of ongekend adres, e-mailadres of telefoonnummer/GSM.

De Organisator, zijn personeel of derden op wie beroep gedaan wordt door de Organisator in het kader van de Wed­strijd, kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade die verband houdt met de deel­name aan de Wedstrijd, rechtstreeks of onrechtstreeks, lichamelijk of niet, veroorzaakt aan personen, deelnemers of aan hun uitrusting (hardware en software), aan de winnaars, meer bepaald naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd of tijdens de prijsuitreiking. Deze ontheffing van verantwoordelijkheid geldt eveneens voor technische stor­ingen en/of fouten die verband houden met het gebruikte materiaal en software, die de deelname aan de Wedstrijd tijdelijk, onmogelijk of zeer moeilijk zou maken, of zelfs onderbreken. De Organisator kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eigen risico’s met betrekking tot het gebruik van internet of e-mail, en meer bepaald, hij zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor schade opgelopen door elektronische apparatuur van de deelnemers tijdens de deelname aan de huidige Wedstrijd.

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsfouten van de prijzen door toedoen van de deelnemende bakkerij. In geval van vrijwillige of gedwongen sluiting van de deelnemende bakkerij, bijvoorbeeld in geval van faillissement, kan van de Organisator niet verwacht worden zelf de levering op zich te nemen, noch een schadevergoeding te voorzien aan de winnaar.

Aangezien de manier van communiceren mogelijks op elektronische wijze gebeurt voor het contacteren van de winnaars van de Wed­strijd, is het aan de deelnemers om het nodige te doen wat betreft de instellingen van hun mailbox zodat de berichten niet geweigerd worden en om regelmatig, als het geval zich voordoet, de map “ongewenste e-mail” (“spam” of elke andere gelijkaardige benaming) na te kijken, sommige programma’s klasseren ongekende e-mails automatisch in deze map. De Organisator kan ook in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien, na het versturen van de e-mail, door een onafhankelijke reden zonder toedoen van de Organisator deze zijn bestemming niet kan bereiken.


ARTIKEL 9 – ALGEMEEN

ARTIKEL 9.1 – AANVAARDING VAN HET HUIDIGE REGLEMENT

De deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement en geen enkele be­twisting dienaangaande zal in beschouwing worden genomen, alsook elke beslissing genomen door de Organisator

ARTIKEL 9.2 - WIJZIGINGEN

De Organisator heeft het recht om deze Wedstrijd op te schorten, te annuleren of te wijzigen zonder dat de deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op schadevergoedingen en interesten, dit zonder aankon­diging in geval van overmacht of elke andere uitzondering buiten zijn wil.

Elke niet-voorziene hypothese binnen het huidige reglement zal behandeld worden door de Organisator, die soeverein een bindende beslissing zal nemen voor de partijen.

ARTIKEL 9.3 – JURIDISCHE COMPETENTIE

Dit wedstrijdreglement valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van blijvende onenigheid over de toepassing en/of interpretatie van het huidige reglement, en bij het uitblijven van een minnelijke schikking, zal elk geschil onderhevig zijn aan de rechtspraak van het arrondissement Brussel.

De Organisator houdt zich het recht voor om eenieder die een poging tot fraude zou hebben ondernomen, gerechtelijk te vervolgen en/of van de Wedstrijd uit te sluiten.

ARTIKEL 9.4 – GELDIGHEID

Indien één of een deel van van de bepalingen van het huidige reglement beschouwd wordt als zijnde ongeldig, zullen de overige bepalingen of delen daarvan van het huidige reglement niet aangetast worden en van toepassing blijven.

De clausule die eventueel in haar manier van formuleren nietig zou kunnen zijn, zal overigens in de mate van het mo­gelijke geïnterpreteerd worden op een manier die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële doel van de Organisator, zodat ze kan worden vervangen door een geldige clausule waarvan het resultaat zo nauw mogelijk aansluit bij het, via de door nietigheid aangetaste clausule, initieel door de Organisator nagestreefde doel.

ARTIKEL 9.5 – KLACHT

Elke klacht aangaande deze Wedstrijd moet per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de Organisator worden meegedeeld binnen een termijn van tien dagen na het optreden van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de klacht

Eens deze termijn verstreken is zal de klacht niet meer in aanmerking genomen kunnen worden door de Organisator.